BarnsBeste

SMILer i KOR

Hvordan legge til rette for medvirkning og tilbakemelding i grupper for barn og unge som pårørende?

av BarnsBeste

Ellen Østberg (t.v.) og Siw Bratli fra NK LMS sammen med Anne-Grethe Tuseth fra RBUP Øst og Sør har samarbeidet om hvordan evaluere arbeidet med SMIL-grupper.
Ellen Østberg (t.v.) og Siw Bratli fra NK LMS sammen med Anne-Grethe Tuseth fra RBUP Øst og Sør har samarbeidet om hvordan evaluere arbeidet med SMIL-grupper.

Siw Bratli og Ellen Østberg i Nasjonalt kompetansesenter for læring  og mestring (NK LMS)  var på leting etter et verktøy som både kunne styrke brukermedvirkning og samtidig sikre tilbakemelding  på gruppetilbudet  SMIL. Det ble innledet et samarbeid med Anne-Grethe Tuseth fra RBUP Øst og Sør om innføring av en tilnærming som kalles KOR, Klient- og resultatstyrt praksis.

Landsomfattende. Bokstavene SMIL står for ”styrket mestring i livet”, og SMIL er et gruppetilbud for barn og unge som har en mor eller far med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Tilbudet startet som et prosjekt i 2008, og implementeres nå i alle landets helseregioner. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring  står som eier av SMIL, mens en rekke bruker- og interesseorganisasjoner, kommune og spesialisthelsetjeneste står som samarbeidspartnere. En grunntanke for NK LMS er at helsefremmende tjenester skal utvikles, gjennomføres og evalueres i et likestilt samarbeid mellom brukere og fagpersoner. Pasienter og pårørende skal ikke betraktes som passive mottakere av et tilbud, men som aktive deltakere. Bratli og Østberg har begge stått sentralt i utviklingen av SMIL-tilbudet.  I prosjektet står følgende spørsmål sentralt: Hvordan sikre at barnas og foreldrenes stemmer kommer tydelig fram, og hvordan på best mulig måte fange opp deres behov, erfaringer og synspunkter? 

Styrke brukermedvirkningen. Da SMIL skulle ta i bruk et metodisk verktøy for å styrke brukermedvirkning på individnivå, fant man at KOR var godt egnet. KOR kan brukes til både å fange opp signaler om hvordan hvert enkelt barn har det, og også måle hvordan hvert enkelt barn opplever det å være i gruppen. KOR er en tilnærming som gir klienten / bruker en sentral plass. KOR er ikke en terapimetode, og kan brukes på tvers av behandlingsmetoder og profesjoner. I KOR – praksis får terapeuten/gruppelederen systematisk tilbakemelding fra klient/bruker via enkle skjema som blir fylt ut på hver samling. Det finnes ulike former for KOR – skjemaer, tilpasset barn eller voksne, individuelt eller gruppe.

KOR-tilnærmingen er utviklet av Barry L. Duncan og Scott D. Miller, og er godt dokumentert. KOR kan gi en betydelig bedring av resultatene, gjennom blant annet kortere behandlingstid og raskere bedring. 

KOR prøves nå ut som en viktig del av SMIL tilbudet landet rundt. BarnsBeste møtte Tuseth, Bratli og Østberg i mars, da de arrangerte en egen samling for SMIL - gruppe arrangører. Tilbakemeldingene på KOR er entydig positive. Både fra gruppearrangørene og fra barna selv. En ungdom forteller at ”jeg ble mer bevisst hvordan jeg selv har det, og mer bevisst på hva jeg selv kan gjøre for å få det bedre”. Flere gruppeledere kunne fortelle om lignende erfaringer. KOR bidrar til at man i større grad er i stand til å registrere responsen på innholdet i gruppene. Dermed vil man bedre kunne være i takt med deltakernes behov.

Les mer om SMIL her: http://www.mestring.no/utviklingsarbeid/smil
Og om KOR her:  http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/$all/E04442F490F2F749C1257085005623B7

publisert 13.06.2012 00:00  |  endret 29.11.2017 09:27  |  Print versjon