BarnsBeste

Mandat

Mandat for BarnsBeste -
nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
(revidert 2014)

 

Innledning og organisatorisk tilknytning

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom eget oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i 2007. Opprinnelig var BarnsBeste et nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykiske syke og rusmiddelavhengige foreldre, før oppdraget ble utvidet til å omfatte alle pasientgrupper. Oppdraget om å drifte BarnsBeste er lagt til Helse Sør-Øst RHF og gitt til Sørlandet sykehus HF som skal lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå. Kompetansenettverkets mandat var fram til 2013 basert på opprinnelig oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nåværende mandat er utformet i samarbeid med alle de regionale helseforetak jfr Helse Sør–Øst RHF sitt oppdragsdokument for 2013.

Overordnet mål  

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende skal være en ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørende.

 

Ledelse, formål og oppgaver

Sørlandet sykehus HF skal lede og koordinere kompetansenettverket i tråd med følgende føringer, der BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende skal ivareta følgende formål og oppgaver:

 • Bidra til at barn som pårørende får informasjon og nødvendig oppfølging i sin hverdag. 
 • Samle, systematisere og formidle kunnskap om barn som pårørende i Norge og fra andre relevante land. 
 • Samle, systematisere og formidle erfaring om barn som pårørende i Norge og fra andre relevante land. 
 • Legge til rette for at barn som pårørende blir hørt og at erfaringskompetanse vektlegges i arbeid med barn som pårørende. 
 • Bidra til å styrke ivaretakelsen av barn som pårørende i familier med minoritetsbakgrunn og øke kompetansen på dette området. 
 • Bidra til at sped- og småbarn blir inkludert i barn som pårørende arbeidet.
 • Bidra til at tjenestene kan etterfølge aktuelle lovkrav, og kontinuerlig oppdateres i henhold til de nye lovkrav som stilles til de ulike tjenestene.
 • Legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygning gjennom forskning og fagutvikling. 
 • Bidra med rådgivning til sentrale myndigheter og aktuelle tjenester og samarbeidspartnere.
 • Bidra til en gjensidig informasjonsutveksling og samhandling mellom BarnsBeste og aktuelle kompetansemiljøer.
 • Bidra til økt samhandling om barn som pårørende mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, aktuelle kompetansemiljøer og andre aktører.
 • Bidra til forankring og implementering av arbeid med barn som pårørende i alle regionale og lokale helseforetak samt gjøre aktuell og oppdatert kompetanse tilgjengelig.  
 • Bidra til å øke kompetansen om hvordan det er å leve med foreldres sykdom eller skade og hvordan barna best kan ivaretas.
 • Kompetanseoppbygning som kommer barn og unge direkte til gode skal prioriteres.


Virksomhetsplan og budsjett

BarnsBeste skal årlig utarbeide virksomhetsplan og budsjett basert på mandatet og evt særskilte oppdrag som evt tildeles via oppdragsdokumentet.


Styringsgruppe

Helse Sør-Øst RHF leder styringsgruppen som består av alle de fire regionale helseforetak, to brukerrepresentanter og Sørlandet Sykehus HF. Styringsgruppen skal ha årlig gjennomgang av virksomhetsplan (Høst), budsjett og årsrapport (Vår). Styringsgruppen godkjenner sammensetningen av referansegruppen.

 

Referansegruppe

BarnsBeste leder referansegruppen som består av sentrale myndigheter, aktuelle aktører på feltet, ulike fag- og brukerorganisasjoner på nasjonalt nivå og personer med erfaringskompetanse. Deltakerne må dekke reise selv. Referansegruppen er bredt sammensatt. Størrelsen kan være en utfordring og ordningen prøves ut i en toårsperiode før styringsgruppen tar stilling til evt. endringer.

 

Rapportering

Årsrapporter skal beskrive utført arbeid og resultat i forhold til mandat, virksomhetsplan og budsjett og utover dette følge alle ordinære rapporteringskrav. Virksomheten rapporterer til Helse Sør-Øst RHF.

endret 24.10.2016 19:23  |  Print versjon