BarnsBeste

Om oss

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

I Norge finnes et stort antall familier med somatiske lidelser, psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Barn blir preget av å forholde seg til alvorlig sykdom i familien. I tillegg har barn med psykisk syke/rusmiddelavhengige foreldre større risiko for selv å utvikle psykiske lidelser.

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet et nasjonalt kompetansenettverk for å bedre oppfølgingen av barn med somatisk og psykisk syke/rusmiddelavhengige foreldre. Sørlandets sykehus HF leder og koordinerer nettverket, som har fått navnet BarnsBeste.

BarnsBeste samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer.

Nettverket bidrar til at institusjoner og tjenester på en mer systematisk måte identifiserer og følger opp de barna som trenger det. Det er også en målsetting å ha fokus på innsamling og formidling av kompetanse rettet mot barn med minoritetsbakgrunn.

BarnsBeste legger til rette for kunnskapsoverføring mellom fagmiljøer, etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler.

BarnsBeste holder kontakten mellom fagmiljøer, etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler i alle deler av landet. Vi møter personer fra disse miljøene for idedugnader, konferanser og ulike former for erfaringsutveksling.

Formål og oppgaver for BarnsBeste:

  • Samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaringer om barn som pårørende fra Norge og andre land.

  • Samle, systematisere og formidle kunnskap til tjenestene om gode samhandlingstiltak.

  • Legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygging gjennom initiativ til forskning og fagutvikling og ved rådgivning og veiledning til sentrale helsemyndigheter og til helsetjenesten.

  • Innhente og formidle kunnskap om barn som pårørende fra etniske minoriteter.

  • Kompetanseoppbygging som kommer barn og unge direkte til gode skal prioriteres.

endret 23.12.2016 08:21  |  Print versjon